องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 20 ก.ค. 2558 ]149
2 การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 20 ก.ค. 2558 ]140
3 การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 20 ก.ค. 2558 ]179
4 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 20 ก.ค. 2558 ]153
5 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]134
6 การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. [ 20 ก.ค. 2558 ]132
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]141
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]139
9 การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]127
10 การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย [ 20 ก.ค. 2558 ]138
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]140
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]250
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]142
14 การขอจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]133
15 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม [ 20 ก.ค. 2558 ]140
16 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]140
17 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]143
18 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. [ 20 ก.ค. 2558 ]132
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 ก.ค. 2558 ]134
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2558 ]130
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 ก.ค. 2558 ]117
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]117
23 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 20 ก.ค. 2558 ]121
24 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]118
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]121
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 20 ก.ค. 2558 ]111
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]117
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]116
29 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 20 ก.ค. 2558 ]118
30 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2558 ]114
31 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 ก.ค. 2558 ]115
32 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]114
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 20 ก.ค. 2558 ]118
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]121
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]122
36 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 20 ก.ค. 2558 ]119
37 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]116
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]115
39 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2558 ]116
40 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ [ 20 ก.ค. 2558 ]123
41 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 20 ก.ค. 2558 ]116
42 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง [ 20 ก.ค. 2558 ]108
43 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 20 ก.ค. 2558 ]117
44 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 20 ก.ค. 2558 ]116
45 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 20 ก.ค. 2558 ]119
46 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 20 ก.ค. 2558 ]117
47 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ก.ค. 2558 ]115
48 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 20 ก.ค. 2558 ]119
49 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ก.ค. 2558 ]116
50 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา34 [ 20 ก.ค. 2558 ]121
51 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 20 ก.ค. 2558 ]115
52 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 20 ก.ค. 2558 ]120
53 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 20 ก.ค. 2558 ]119
54 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]117
55 การแจ้งขุดดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]122
56 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]118
57 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]125
58 การแจ้งถมดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]111
59 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]122
60 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 20 ก.ค. 2558 ]120
61 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี [ 20 ก.ค. 2558 ]113
62 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 20 ก.ค. 2558 ]112
63 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 20 ก.ค. 2558 ]114
64 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง [ 20 ก.ค. 2558 ]115
65 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ค ลักษณะ1,งและจ ลักษณะที่1) [ 20 ก.ค. 2558 ]115
66 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 20 ก.ค. 2558 ]112
67 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 20 ก.ค. 2558 ]110
68 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 20 ก.ค. 2558 ]120
69 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ก.ค. 2558 ]112