องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 20 ก.ค. 2558 ]137
2 การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 20 ก.ค. 2558 ]132
3 การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 20 ก.ค. 2558 ]175
4 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 20 ก.ค. 2558 ]141
5 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]129
6 การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. [ 20 ก.ค. 2558 ]129
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]134
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]129
9 การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]124
10 การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย [ 20 ก.ค. 2558 ]135
11 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]137
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]238
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]139
14 การขอจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]131
15 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม [ 20 ก.ค. 2558 ]136
16 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]137
17 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]132
18 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. [ 20 ก.ค. 2558 ]130
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 ก.ค. 2558 ]130
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2558 ]128
 
หน้า 1|2|3|4