องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

เนื่องจาก ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมันที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอปรับลดวงเงินจากเดิม ๖๑๒,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินคงเหลือ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละอียดตามเอกสารแนบ     เอกสารประกอบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ