องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบที่ 2

    รายละเอียดข่าว

โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบที่ 2
 
     ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน  ตามมติที่ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  2558  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 รอบ ๆ ละ 2,000 บาท  ตั้งไว้  48,000 บาท

     องค์กรชุมชนและประชาชนบ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 1 จำนวน  30 คน  ดำเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ สองฝั่งถนนรอบหมู่บ้าน 


    เอกสารประกอบ

โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ