องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 19 และ 20 กันยายน 2559  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์  ได้จัดอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559  
 
ได้รับเกียรติจากนายสุระ  สิทธิศิริสาร  ประธานกองทุนฯ/นายก อบต.โนนสมบูรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

นายวิชัย   แก้วไทย  เลขานุการกองทุนฯ/ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์  กล่าวรายงาน

คณะผู้จัดการอบรมได้เรียนเชิญวิทยากรหลายท่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ อสม.

นายมนตร์เทวัญ   พุทธกาล  ผอ.รพ.สต.บ้านเล็บเงือก โคกสำราญ  มาให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ดร.ไพฑูรย์  พรหมเทศ  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สิรินธร  บรรยายเรื่องการดำเนินงานควบคุมโรคประจำถิ่นในพื้นที่

นายชัยวัฒน์   ประกิระเค  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 10  มาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน

ดร.กมล   ศรีล้อม  สาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี  นโยบายด้านการสาธารณสุข กับการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่

และปิดท้ายด้วย การให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกับกลุ่ม อสม. จากจ่าเอกปกครอง  สุดสะอาด  เจ้าหน้าที่กองทุนฯ /ผอ.กองสาธารณสุขฯ

อสม. ตำบลโนนสมบูรณ์จำนวน  204  คน แบ่งเป็น  2  รุ่น  รวมจำนวน อสม. ที่เข้ารับการอบรมฟู้ศักยภาพ  167  คน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิต่อไป

    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ