องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จัวหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่ยุงลายเพาะพันธุ์ โรงเรียนเล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นกับนักเรียน

ใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หมวดที่ 5 งบกลางกรณีเกิดโรคระบาท/ภัยพิบัติ

    เอกสารประกอบ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ