องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ถนนมิตรภาพอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอบ้านแฮด  10   กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  บ้านหนองแวง  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ ติดต่อกับ  จดตำบลบ้านแฮด   อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลเขวาไร่  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม และตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น

เนื้อที่และการใช้ประโยชน์

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  มีเนื้อที่ประมาณ 38,750 ไร่ หรือประมาณ 62  ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด 22,059 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 56.93 ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยมีพื้นที่ ส.ป.ก.จำนวน 9,309-2-21 ไร่ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ป่าหนองเม็ก-ลุมพุก ประเภท T  ดังรายละเอียดตามตาราง

ภูมิประเท

       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ด้านทิศตะวันออกของถนนมิตรภาพ เป็นพื้นที่ราบลุ่มบางตอนสลับกับที่ดอน ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด  3-10 %  ประมาณ 50% 

ของพื้นที่  ส่วนทางด้าน ทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี  ซึ่งถ้าปีใดฝนตกมากก็จะทำให้เกิดน้ำท่วม  ความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางตั้งแต่ 170 - 210 เมตร