องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ส่วนการศึกษา


นางสาวสุรีจันทร์  ภูนี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวรรินธร  ดินจันทร์
นางรัชนีย์ พระเมือง
นางดวงหทัย กำประทุม
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

ครู คศ.2
ครู คศ.2
นางสาวรัชนีย์ จันทร์ฟอง
นางสาวพัชรี  สีจรูญ นางพรรณิการ์  สิงห์น้อย นางวลัยลักษณ์  แสงสุข
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
พนักงานตามภารกิจ
นางฤทัยรัตน์ กำประทุม
นางสาวหยาดพิรุณ ศรีละคร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางพนัสดา  สุดี
นายอัมพร สุมาลี
นางสมหวัง  จันทร์สีใส  นางยุวดี  พวงพี่
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
นักการภารโรง คนงานทั่วไป