องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสุภาพร บุญพุฒ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

พ.จ.อ.สุวิทย์ หงวนไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 
นางสาวคุณัญญา อุ่นพระบุ
นายจิตรกร ซาซุม
นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 
นางธมลวรรณ พระเมือง
นางสมพร สิงห์หอม
นางสาวณัฏวิตรา เหลืองวิเชียรฉาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเมฆา เศษสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
พนักงานจ้าง

 
 

นายสมจิตร  จำพร นายจุมพล  เที่ยงไธสง นายออมสิน  พยัคฆวงษ์
นายมงคล  จันทร์ทา
พนักงานขับรถดับเพลิง คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 

 
   
 
นายสุระชัย  ศรีษะโคตร
นายนิรุต  หมั่นมี
นายสุวรรณ  คันธะสม

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์