องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายถวิล  เบ้าจรรยา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
087-2169174

นายบุญศรี  บุญมั่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
089-7090808นายวีระเดช  พระเมือง
นายชัยพล  กำประทุม
 นางสาวศรีไพร  พวงนะที
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
082-6625679
087-3749422
089-6946186 นายปพน  ศรีลาเรียง
 นายจิตร  มูลปาก
นายดอกรัก  สิงหนิกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
062-8925034
062-6724944
089-7132370นางสาวดาหวัน  ย่อยกลาง
นางวาสนา  แฝงสะโด
นายสัญญา  พฤกษาสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
089-2775821
080-8624901
094-2833160
นายยุทธนา  กองอุดม


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

088-20982044