องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 2567


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และมีการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่ดำเนินการโดยชุมชนซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

2 เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์

3 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่

4 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการสุขภาพประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 

5 เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคมาจากปัญหาในชุมชน

2024-07-04
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09