องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ โครงการค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี 2567


นางสุลภา  เถาทวงษ์  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี 2567  เพื่ออบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ.  (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย  สูบบุหรี่ สุรา  และ การดูแลฟัน)

2024-07-04
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09