องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด กองทุนสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567


วันที่ 4 เมษายน 2567

กองทุนสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสิรินธร  และ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด ปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม โดยมี นางจิตรา ธำรงชัยขนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสิรินธร เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สิรินธร มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเต็ก สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยคุณฐิติชญาน์ สิทธิศิริสาร  คุณกัณฑา  ทองพิลา และคุณพรพิมล ชาติพหล ในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเมืองแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โคยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย บุคลากร ศพด. สังกัด อบต.โนนสมบูรณ์ และ อสม.

2024-07-04
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09