องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@nonsomboon.go.th

  ชื่อ +

นายวิชัย  แก้วไทย

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@nonsomboon.go.th

 
  ชื่อ +

นางสุภาพร บุญพุฒ

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@nonsomboon.go.th

  ชื่อ +

นางศิริรัตน์ พระลับรักษา

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@nonsomboon.go.th

  ชื่อ +

นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ

  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@nonsomboon.go.th

  ชื่อ +

นางสาวสุรีจันทร์  ภูนีย์

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +

admin@nonsomboon.go.th